--
Beques Ferrer-Salat
INTERPRETACIÓ I COMPOSICIÓ
--
Beques Ferrer-Salat
INTERPRETACIÓ I COMPOSICIÓ

 

 

XI EDICIÓ BEQUES FERRER-SALAT CURS 2020-2021

Impulsem el progrés artístic i l'excel·lència

La Fundació de Música Ferrer-Salat considera l'educació musical un element fonamental en la formació integral de les persones i, com a tal, pedra angular del progrés social.

És per això que, d'acord amb el seu compromís amb la recerca de l'excel·lència, convoca en aquesta edició 12 beques per cursar tots els estudis superiors al Conservatori del Liceu.

Amb aquestes Beques, que arriben enguany a la seva onzena edició, es donarà suport, al llarg dels seus estudis als músics que siguin seleccionats i que, any rere any, acreditin el progrés artístic i acadèmic cap a l'excel·lència. D'aquesta manera, 12 estudiants que iniciïn la seva formació el curs 2020-2021 gaudiran d'una Beca que cobrirà els costos dels quatre anys de la seva carrera, una ajuda que els permetrà donar el millor de si mateixos en el repte de convertir-se en grans músics .

Aquestes beques et permetran

Comptar amb ple suport financer per a realitzar els estudis complets en el Centre Superior de la Fundació Conservatori Liceu i desenvolupar el teu talent en una institució que ofereix als seus alumnes una formació musical de gran nivell amb un professorat expert i reconegut, un entorn educatiu dinàmic i exigent , i un extens programa de classes magistrals amb professors convidats de gran relleu.

Formar part d'un grup de destacat de joves músics que reuneixen les condicions necessàries per aprofitar al màxim un programa musical de gran qualitat, que dóna accés a multitud d'activitats artístiques dins i fora de el Centre.


Els candidats hauran de complir amb les següents condicions:
 • Disposar de la nacionalitat espanyola.
 • Haver nascut després del 31 de desembre de 1993, per a totes les modalitats d'Interpretació de Jazz i Música Moderna, i totes les modalitats d'Interpretació de Música Clàssica i Contemporània, excepte Cant.
 • Haver nascut després del 31 de desembre de 1991 per a la especialitat de Composició.

Perquè es faci efectiva la Beca, els candidats guanyadors hauran de superar les Proves d'accés a les convocatòries de 2020 i inscriure's al Centre per iniciar els seus estudis el curs 2020-2021.


Procés de selecció

Inscripció

El formulari d'inscripció i la carta de motivació es troben a la pàgina web de la Fundació Conservatori Liceu (www.conservatoriliceu.es). El formulari d'inscripció s'haurà d'emplenar en línia adjuntant la següent documentació escanejada:

 • Currículum vitae
 • Còpia del DNI
 • Expedient acadèmic
 • Carta de motivació signada seguint el formulari on-line

Calendari
 • 1. Inscripcions i presentació de la documentació
    Del 16 de desembre de 2019 al 2 de març de al 2020 (ambdós inclosos)
 • 2. Presentació de les obres dels candidats de Composició
      Fins el 2 de març de 2020
 • 3. Audicions de la primera fase per als candidats d'Interpretació
      27 i 28 de març de 2020
 • 4. Audicions de la segona fase per als candidats d'Interpretació o exercicis i entrevista per als candidats de Composició
      30 i 31 de març i 1 i 2 d'abril de 2020
 • 5. Comunicació de resultats finals
      2 d'abril de al 2020 (en el marc del Concert de Becaris de la convocatòria anterior)

Audicions i proves

Les audicions i altres proves (segons les especialitats) es realitzaran a la seu de la Fundació Conservatori Liceu (Nou de la Rambla 88, 08001 Barcelona) en les dates indicades en el calendari.
El dia i hora de les audicions i de les altres proves per a cada un dels candidats es comunicaran oportunament a les pàgines web de la Fundació de Música Ferrer-Salat i de la Fundació Conservatori Liceu.

El procés de selecció tindrà lloc en dues fases: una primera ronda eliminatòria i una segona fase final.
Els candidats de les especialitats d'Interpretació hauran de realitzar les audicions davant del Tribunal en les dates en què se'ls convoqui, presentant un repertori que haurà estat escollit d'acord amb els requisits que s'indiquen més endavant.
Els candidats de Composició hauran de realitzar una sèrie d'exercicis d'escriptura, instrumentació i / o anàlisi musical, així com una entrevista amb el Tribunal, que es basarà en les composicions presentades, tal com s'indica més endavant.

És molt important que els becaris tinguin present que la Fundació de Música Ferrer-Salat, d'acord amb el criteri de la Fundació Conservatori Liceu, es reserva el dret de ratificar o no la Beca per als següents cursos segons els resultats acadèmics de l'alumne durant el primer i els successius anys d'estudis.


Requisits per a les audicions i altres proves

Interpretació

En les audicions dels candidats a especialitats d'Interpretació s'interpretaran en primer lloc, les obres obligades per a les especialitats que estiguin indicades i, a continuació, la resta del programa. El Tribunal podrà sol·licitar, al seu criteri, interpretacions parcials del programa.
Els candidats hauran de procurar-se un pianista acompanyant o altres músics col·laboradors, per a la interpretació de les obres que ho requereixin. Per als candidats que ho sol·licitin, la Fundació Conservatori Liceu disposarà d'una llista de possibles acompanyants. El contacte amb el o els acompanyants i les despeses que se'n derivin seran responsabilitat de cada candidat que faci ús d'aquest servei.


Programa a presentar

Interpretació (Música clàssica i contemporània)

Primera fase: l'audició consistirà en la interpretació d'un programa format per un mínim de dues obres o moviments complets i que haurà de ser, d'acord amb les característiques de cada especialitat, variat en gèneres i estils, i amb una durada aproximada de 10 minuts.

En el cas del piano, el programa ha d'incloure obligatòriament un Preludi i Fuga de El clavecí ben temperat, de JS Bach, o bé un moviment d'una Sonata clàssica (es recomana evitar moviments excessivament breus).

En el cas de la guitarra, el programa ha d'incloure obligatòriament un Preludi de JS Bach (escollit entre els de llaüt, violí o violoncel), en una transcripció a escollir per l'intèrpret.

En el cas dels instruments d'arc,el programa ha d'incloure obligatòriament el primer moviment d'un concert clàssic o un moviment de Sonata, Partita o Suite de JS Bach.

En el cas dels instruments de vent, el programa ha d'incloure obligatòriament un moviment de concert solista per a l'instrument corresponent.

Per a altres instruments, el programa serà de lliure elecció, sempre tenint en compte els requisits de varietat expressats anteriorment.

Segona fase: el programa tindrà les mateixes característiques que a la primera fase, però ha d'incloure un mínim de tres obres o moviments complets i tenir una durada aproximada de 20 minuts. Els candidats podran repetir obres o bé presentar un programa totalment nou.

Els candidats a les especialitats de Música Clàssica i Contemporània han de facilitar un exemplar de les obres interpretades al tribunal en el moment de les audicions.


Interpretació (Jazz i música moderna)

Primera fase: l'audició consistirà en la interpretació d'un programa integrat per una selecció variada de Standards del repertori de Jazz i de Música Moderna, d'estils diferents (swing, balada, bossa nova, fusió, contemporani, etc.), i amb una durada aproximada de 10 minuts.

Segona fase: el programa tindrà les mateixes característiques que a la primera fase, però haurà d'incloure un mínim de tres temes i tenir una durada aproximada de 20 minuts. Els candidats podran repetir obres o bé presentar un programa totalment nou.

Els candidats a les especialitats de Jazz i Música Moderna podran ser requerits pel tribunal a respondre qüestions sobre l'harmonia o el llenguatge rítmic i melòdic de les peces interpretades.


Composició

Els candidats de Composició hauran de lliurar abans del dia 4 de març de 2020, en partitura, i si és possible enregistrades, tres obres pròpies (de característiques i formacions diferents) que siguin representatives de la seva personalitat creativa. Les obres es podran presentar en suport físic o enviar en formats gràfics i sonors d'ús comú.

Els candidats hauran de realitzar diversos exercicis de composició, instrumentació i / o anàlisi musical segons les pautes proposades pel tribunal. En una entrevista amb el tribunal, el candidat haurà d'explicar les seves motivacions artístiques per a la composició i respondre a preguntes sobre les obres presentades.


Tribunal

El Tribunal estarà format per professors del Centre Superior de la Fundació Conservatori Liceu, representants de la Fundació de Música Ferrer-Salat i músics convidats de reconegut prestigi internacional.

El veredicte del Tribunal serà inapel·lable.

OBLIGACIONS DELS BECARIS

Els becaris adquireixen el compromís de:

 • Seguir amb aprofitament el programa acadèmic de classes individuals, col·lectives i de música de conjunt establert en el Currículum d'Estudis Superiors, incloent-hi les diverses audicions i concerts que es determinin.
 • Assistir a les reunions de seguiment i avaluació que convoquin la Fundació Conservatori Liceu o la Fundació de Música Ferrer-Salat.
 • Contribuïr a enriquir la vida acadèmica i artística de el Centre Superior de la Fundació Conservatori Liceu mitjançant l'assistència i participació en les activitats musicals que se'ls convoqui.
 • Incloure, si Currículum Artístic i altres documents rellevants, la seva condició d'estudiant de la Fundació Conservatori Liceu i becari de la Fundació de Música Ferrer-Salat.
 • No gaudir de cap altra beca o ajut per al mateix període sense el coneixement i l'autorització expressa de la Fundació de Música Ferrer-Salat.

L'incompliment de qualsevol d'aquestes obligacions podrà suposar la rescissió immediata de la Beca. En aquest cas, la Fundació de Música Ferrer-Salat, segons el criteri de la Fundació Conservatori Liceu, assignaria la Beca, en el període restant, a l'estudiant de el centre que es considerés mereixedor, d'acord amb els principis que inspiren el programa de Beques .

Comunicació dels resultats i concessió de la beca

 • Els resultats de la fase eliminatòria es faran públics després del període d'audicions.
 • La decisió definitiva del tribunal es farà pública a la fi de les proves, en el marc de el concert que oferiran els guanyadors de les Beques Ferrer-Salat de l'anterior convocatòria, el dia 2 d'abril de 2020 a l'Auditori del Conservatori del Liceu.
 • Els resultats apareixeran anunciats al web de la Fundació de Música Ferrer-Salat i de la Fundació Conservatori Liceu.
 • La Beca es considerarà adjudicada quan el guanyador ho hagi acceptat per escrit mitjançant un correu electrònic dirigit a la Secretaria del Patronat de la Fundació de Música Ferrer-Salat (lcapo@fundaciomusicaferrersalat.com) en el termini de 15 dies naturals a partir de la data de l'anunci del veredicte de tribunal.Si no es fa així, s'entendrà que es renuncia a la Beca. En aquest cas, la Fundació de Música Ferrer-Salat, a criteri de la Fundació Conservatori Liceu, assignaria la Beca al candidat que es considerés mereixedor, d'acord amb els principis que inspiren el programa de Beques.

Contacte

Per a qualsevol dubte o consulta podeu posar-vos en contacte amb:

María  Fernanda Martínez
Fundació Conservatori Liceu
beca@conservatori-liceu.es
Nou de la Rambla, 88
08001 – Barcelona

Lidia Capó
Fundació de Música Ferrer-Salat
lcapo@fundaciomusicaferrersalat.com
Diagonal 549, 5a planta
08029 – Barcelona

Descàrrega

Descarrega les bases de el premi en format PDF

Més informació

Per a qualsevol dubte en relació a el Premi Reina Sofia, si us plau contacti amb nosaltres.