Bases Premi Reina Sofia

Bases del XXXVIII Premi Reina Sofia de Composició Musical

Contingut de les bases:

 1. La dotació del Premi serà de 35.000 € .
 2. Els participants hauran de tenir la nacionalitat espanyola o ser residents a Espanya.
 3. La composició musical que opti a aquest Premi, destinat a la música simfònica, haurà d’ésser concebuda per a una orquestra amb plantilla màxima: : 3 flautes (també flautí); 3 oboés (també corn anglès); 3 clarinets (també clarinet baix); 3 fagots (també contrafagot); 4 trompes; 3 trompetes; 3 trombons; 1 tuba; 1 timbal; 4 percussionistes; arpa; piano o celesta; 16 violins primers; 14 violins segons; 12 violes; 10 violoncels; 8 contrabaixos, deixant a la lliure elecció del compositor la incorporació de cor, solistes i/o mitjans electroacústics. El gènere i la durada de l’obra és lliure.
 4. Cada compositor només podrà presentar una sola obra - i un sol exemplar imprès, no en cd -, sense restriccions per motius d’edat.
 5. Amb la finalitat de preservar l’anonimat del compositor, l’obra caldrà que es presenti amb un títol i un pseudònim de l’autor com a úniques dades identificatives. Acompanyant la partitura, s’inclourà un sobre identificat externament amb el títol de l’obra i el pseudònim. A l’interior del sobre haurà de constar el nom, cognoms, adreça, CV, una fotografia d’alta resolució, telèfon de contacte de l’autor i fotocòpia de la documentació que acrediti la nacionalitat espanyola o de residència. També s’adjuntarà una declaració signada, que certifiqui que l’obra presentada no ha estat ni publicada ni estrenada anteriorment, ni en concert públic, ni amb el títol actual, ni amb cap altre. Només es faran públics el nom del compositor guardonat. L’original de la partitura quedarà, fins a la concessió del Premi, en poder de la Fundació de Música Ferrer-Salat, la qual es reserva el dret de conservar-ne el nombre de còpies que cregui convenient.
 6. La partitura haurà d’estar degudament enquadernada i haurà de ser perfectament llegible. La documentació s’haurà de lliurar amb justificant de recepció, o trameses per correu certificat, esmentant “XXXVIII Premi Reina Sofia de Composició Musical”, fins el 31 de desembre de 2020, al domicili social de la Fundació de Música Ferrer-Salat, Diagonal 549, 5a planta, 08029 Barcelona.
 7. En l’eventualitat que, amb posterioritat a l’enviament de l’obra, i abans del veredicte del Jurat, l’obra resultés premiada en un altre concurs, el participant ho hauria de comunicar a la Fundació de forma immediata, ja que aquest fet invalidaria automàticament la seva participació al concurs.
 8. El veredicte del primer Jurat de la selecció de les obres finalistes es farà públic abans del 28 de febrer 2021.
 9. La Fundació de Música Ferrer-Salat es reserva el dret, no en exclusiu, de realitzar una o vàries audicions de l’obra premiada sense finalitat lucrativa, en el termini de 6 mesos a partir de la petició a l’autor, la qual caldrà que es formuli dins del mes següent a la concessió del Premi.La Fundació farà tot el que estigui al seu abast per tal que s’estreni l’obra premiada. La Fundació es reserva el dret d’escollir els intèrprets que difondran l’obra premiada.
 10. La Fundació de Música Ferrer-Salat no té cap interès econòmic en l’explotació de l’obra premiada i, només amb la intenció altruista de col.laborar en la seva difusió, es reserva el dret de publicar-la a les plataformes online d’Itunes i Spotify, l’enllaç de les quals estarà ubicat al web de la Fundació.
 11. La Fundació de Música Ferrer-Salat s’eximeix de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual a Espanya, en què poguessin incórrer els participants amb les seves obres.
 12. En cas que l’obra presentada incorpori fragments musicals o textos de titularitat diferent a la del seu autor (a excepció que es realitzin en forma de citació, en els termes de l’article 32 de la LPI o Llei de Propietat Intel·lectual), aquests fragments o textos hauran d’aparèixer escrits a la partitura i als materials. Així mateix, s’hauran d’acreditar els permisos corresponents. En tot cas, la responsabilitat serà únicament i exclusiva dels autors.
 13. Els drets de propietat quedaran en poder de l’autor de l’obra.Cada vegada que s’interpreti l’obra premiada, en el programa, i al costat del títol de l’obra, haurà de constar: “XXXVIII Premi Reina Sofia de Composició Musical de la Fundació de Música Ferrer-Salat”.
 14. El Jurat serà nomenat pel Patronat de la Fundació assessorat pel seu Comitè Musical. El Jurat podrà, per unanimitat, declarar desert el Premi si la qualitat de les obres presentades no es considera suficient. En aquest cas el Patronat podrà delegar al Jurat la facultat de concedir el Premi Reina Sofia a un compositor en reconeixement al conjunt de la seva obra. El Jurat es reserva el dret d'indicar altres composicions dignes de ser esmentades. Les decisions del Jurat seran inapel.lables.
 15. L’obra guardonada serà interpretada, en estrena absoluta, per l’Orquestra de Radiotelevisió Espanyola a finals de 2021. Un cop executada, i durant el mateix acte, tindrà lloc el lliurament del diploma del XXXVIII Premi Reina Sofia de Composició Musical. 
 16. Les obres no premiades seran tornades per correu als compositors en el termini de dos mesos a partir del veredicte i sempre que els participants ho sol·licitin.
 17. El guanyador del Premi Reina Sofía de Composició Musical serà designat compositor de la Xarxa de Músiques de Catalunya, al circuit de concerts de Joventuts Musicals de Catalunya, la temporada següent a la concessió del premi. Aquest nomenament implica l’encàrrec de dues obres de música de cambra per a dues formacions diferents. Aquestes formacions, les escollirà lliurement el compositor, d’entre els grups participants a l’esmentada temporada de la Xarxa de Músiques.

  L’encàrrec es becarà amb un import total de 5.000 € (inclòs en l'import global del Premi). Les dues obres s’estrenaran a la mateixa Xarxa de Músiques i s’interpretaran en tots i cadascun dels concerts que protagonitzin, al circuit, les formacions escollides.

  La rebuda del Premi Reina Sofía de Composició Musical implica l’acceptació d’aquest encàrrec i el compliment dels termes i terminis pactats entre el compositor, la Fundació de Música Ferrer-Salat i Joventuts Musicals de Catalunya.

Més informació

Qualsevol dubte en relació a les bases abans descrites, si us plau, contacteu clickant el següent botó.