--
Premi Reina Sofía de Composició
BASES DEL PREMI
--
Premi Reina Sofía de Composició
BASES DEL PREMI

 

 

PREMI REINA SOFÍA DE COMPOSICIÓ MUSICAL

Bases del XXXVIII Premi Reina Sofia de Composició Musical

Contingut de les bases

1. La dotació del Premi serà de 35.000 €.

2. Els participants han de tenir la nacionalitat espanyola o ser residents a Espanya.

3. La composició musical que opti a aquest Premi, destinat a la música simfònica, ha de ser concebuda per a una orquestra amb plantilla màxima: 3 flautes (també flabiol); 3 oboès (també corn anglès); 3 clarinets (també clarinet baix); 3 fagots (també contrafagot); 4 trompes; 3 trompetes; 3 trombons; 1 tuba; 1 timbal; 4 percussionistes; arpa; piano o celesta; 16 violins primers; 14 violins segons; 12 violes; 10 violoncels; 8 contrabaixos, deixant a la lliure elecció del compositor la incorporació de cor, solistes i / o mitjans electroacústics. El gènere i la durada de l'obra és lliure.

4. Cada compositor podrà presentar una sola obra - i un sol exemplar imprès, no en cd -, sense restriccions per motius d'edat.

5. Per tal de preservar l'anonimat del compositor, l'obra serà presentada amb un títol i un pseudònim de l'autor com úniques dades identificatives. Acompanyant la partitura, s'inclourà un sobre identificat externament amb el títol de l'obra i el pseudònim. A l'interior de el sobre haurà de constar el nom, cognoms, adreça, CV, una fotografia d'alta resolució, telèfon de contacte de l'autor i fotocòpia de la documentació que acrediti la nacionalitat espanyola o de residència. També s'adjuntarà una declaració signada, que certifiqui que l'obra presentada no ha estat ni publicada ni estrenada anteriorment, ni en concert públic, ni amb el títol actual, ni amb cap altre. Només es farà públic el nom del compositor guardonat. L'original de la partitura quedarà, fins a la concessió de el Premi, en poder de la Fundació de Música Ferrer-Salat, la qual es reserva el dret de conservar el nombre de còpies que cregui convenient.

6. La partitura haurà d'estar degudament enquadernada i ser perfectament llegible. La partitura ha de ser lliurada amb justificant de recepció o tramesa per correu certificat, amb la menció "XXXVIII Premi Reina Sofia de Composició Musical", fins al 31 de desembre de 2020, al domicili social de la Fundació de Música Ferrer-Salat, Diagonal 549, 5a planta, 08029 Barcelona.

7.En l'eventualitat que amb posterioritat a l'enviament de l'obra, i abans de la decisió de Jurat, l'obra resultés premiada en un altre concurs, el participant haurà de comunicar immediatament aquest fet a la Fundació ja que això invalidaria automàticament la seva participació en el concurs.

8. La decisió del Jurat es farà pública abans de el 28 de Febrer 2021.

9. La Fundació de Música Ferrer-Salat es reserva el dret, no en exclusiva, de realitzar una o diverses audicions de l'obra premiada, sense finalitat lucrativa, en el termini de 6 mesos a partir de la petició a l'autor, la qual s'ha de formular dins del mes següent a la concessió de el Premi. La Fundació s'esforçarà a que s'estreni l'obra premiada. La Fundació es reserva el dret de decidir dels intèrprets que difondran l'obra premiada.

10. La Fundació de Música Ferrer-Salat no té interès econòmic algun en l'explotació de l'obra premiada i solament amb la intenció altruista de col·laborar en la seva difusió, es reserva el dret de publicar-la a les plataformes online d'iTunes i Spotify i l'enllaç estarà ubicat al web de la Fundació.

11. La Fundació de Música Ferrer-Salat s'eximeix de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual a Espanya en què poguessin incórrer els participants amb les seves obres.

12. En cas que l'obra presentada incorpori fragments musicals o textos de titularitat diferent a la del seu autor (a excepció que es realitzin en forma de cita, en els termes de l'article 32 de la LPI o Llei de Propietat Intel·lectual), aquests fragments o textos hauran d'aparèixer escrits a la partitura i els materials. Així mateix, s'hauran d'acreditar els permisos corresponents. En qualsevol cas, la responsabilitat serà única i exclusivament dels autors.

13. Els drets de propietat quedaran en poder de l'autor. Cada vegada que s'interpreti l'obra premiada, en el programa, i després del títol de l'obra, haurà de constar: "XXXVIII Premi reina Sofia de Composició Musical de la Fundació de Música Ferrer-Salat".

14. El Jurat serà nomenat pel Patronat de la Fundació assessorat pel seu Comitè Musical. El Jurat podrà, per unanimitat, declarar desert el Premi si la qualitat de les obres presentades no es considera suficient. En aquest cas el Patronat podrà delegar al Jurat la facultat de concedir el Premi Reina Sofia a un compositor en reconeixement a el conjunt de la seva obra. El Jurat es reserva el dret d'indicar altres composicions dignes de ser esmentades. Les decisions del Jurat seran inapel·lables.

15.L'obra guardonada serà interpretada, en estrena absoluta, per l'Orquestra de Radiotelevisió Espanyola a finals de 2021. Un cop executada, i durant el mateix acte, tindrà lloc el lliurament de el diploma del "XXXVIII Premi Reina Sofia de Composició Musical".

16.Les obres no premiades seran retornades per correu als compositors en el termini de dos mesos a partir de la decisió i sempre que els participants ho sol·licitin.

17. El guanyador de el Premi Reina Sofia de Composició Musical serà designat compositor de la Xarxa de Músiques de Catalunya, al circuit de concerts de Joventuts Musicals de Catalunya, la temporada següent a la concessió de el premi. Aquest nomenament implica l'encàrrec de dues obres de música de cambra per a dues formacions diferents. Aquestes formacions, les escollirà lliurement el compositor, d'entre els grups participants en aquesta temporada de la Xarxa de Músiques.

18.L'encàrrec es becarà amb un import total de 5.000 € (inclòs en l'import global de el Premi). Les dues obres s'estrenaran en la mateixa Xarxa de Músiques i s'interpretaran en tots i cadascun dels concerts que protagonitzin, al circuit, les formacions escollides.

19. La rebuda de el Premi Reina Sofia de Composició Musical implica l'acceptació d'aquest encàrrec i el compliment dels termes i terminis pactats entre el compositor, la Fundació de Música Ferrer-Salat i Joventuts Musicals de Catalunya.

Descarrega

Descarrega les bases del premi en format PDF

Més informació

Per a qualsevol dubte en relació a el Premi Reina Sofia, si us plau contacti amb nosaltres.